Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Myprojectonline.pl

17 kwietnia 2018 roku.

Spis treści:

 1. Definicje.
 2. Postanowienia ogólne.
 3. Warunki świadczenia usług Myprojectonline.pl:
 4. Warunki techniczne;
 5. Warunki formalne;
 6. Ogólne warunki korzystania z usług Myprojectonline.pl.
 7. Usługi Myprojectonline.pl świadczone nieodpłatnie.
 8. Usługi Myprojectonline.pl świadczone odpłatnie:
 9. Zakres usług Myprojectonline.pl świadczonych odpłatnie;
 10. Warunki korzystania z usług Myprojectonline.pl świadczonych odpłatnie;
 11. Warunki świadczenia odpłatnych usług Myprojectonline.pl;
 12. Opłaty.
 13. Reklamacje I Zwroty
 14. Polityka Prywatności
 15. Postanowienia końcowe.
 16. Definicje.

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług Myprojectonline.pl;
 2. Myprojectonline.pl – Magdalena Wojciechowska, MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA

Z siedzibą w Warszawie (kod 03-126) przy ul. J.Antalla 9/12,posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 6721790538 oraz numerem

REGON 141204360

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług myprojectonline.pl świadczonych przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWAoraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 2. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług myprojectonline.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 3. ebook/ książka elektroniczna – nazwa usługi świadczonej drogą elektroniczną przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;
 4. Sprzedawca-MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA
 5. Serwis myprojectonline.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.myprojectonline.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Sprzedawca świadczy Użytkownikom usługi ;
 6. Abonament – opłata za korzystanie z przez Użytkownika odpłatnej usługi myprojectonline.pl
 7. Postanowienia ogólne.
 8. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług myprojectonlie.pl świadczonych przez  MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA, na rzecz Użytkowników.
 9. Właścicielem i administratorem Serwisu myprojectonlie.pl.pl jest  MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA,.
 10. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług myprojectonlie.pl.
 11. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach usług myprojectonlie.pl oraz wygląd i treść Serwisu myprojectonlie.pl, stanowią własność MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 12. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi myprojectonline.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA, a Użytkownikiem.
 13. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu myprojectonline.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 14. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie myprojectonlie.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

III. Warunki świadczenia usług myprojectonline.pl.

 1. Warunki techniczne.
 2. Dla korzystania z usług myprojectonline.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 4. poprawnie poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0
 5. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
 6. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
 7. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
 8. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
 9. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
 10. Odpowiednio szybkie łącze o szybkości nie mniejszej niż, aby Kupujący pobrał pliki z zakupionymi Produktami w sposób i terminie, o którym mowa w ust.2 punkt E.
 11. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA informuje, iż korzystanie z usług myprojectonline.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług myprojectonline.pl, za co odpowiedzialność MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA jest wyłączona.
 12. Wszystkie materiały dostarczone przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA Użytkownikowi są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format)
 13. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania programu obsługującego pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader w wersji nie niższej niż 5.0)
 14. Warunki formalne.
 15. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
 16. ukończyła lat 15 (piętnaście i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz
 17. zaakceptowała Regulamin.
 18. Niektóre z usług myprojectonline.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
 19. opłacili poszczególne usługi myprojectonline.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,
 20. przed przystąpieniem do korzystania z usług myprojectonline.pl  ukończyli lat 15 (piętnaście)
 21. Ogólne warunki korzystania z usług myprojectonline.pl.
 22. Użytkownik zobowiązany jest podać MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług gurbacka.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 23. Usługi myprojectonline.pl świadczone przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 24. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług myprojectonline.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 25. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług myprojectonline.pl nie wolno:

-posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,

-publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

-publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,

-publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.

– nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług myprojectonline.pl.

 1. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług myprojectonline.pl upubliczniać materiałów lub informacji, do których MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług myprojectonline.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług myprojectonline.pl.
 2. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
 3. czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług myprojectonline.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 4. blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie myprojectonline.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
 5. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług myprojectonline.pl, nie obciążają MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA.
 6. Usługi myprojectonline.pl świadczone nieodpłatnie.
 7. Usługami myprojectonline.pl świadczonymi Użytkownikowi przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA w Serwisie myprojectonline.pl jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.
 8. Usługi myprojectonline.pl świadczone odpłatnie.
 9. Zakres usług myprojectonline.pl świadczonych odpłatnie.
 10. Użytkownik korzystający z usług myprojectonline.pl świadczonych przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług myprojectonline.pl świadczonych nieodpłatnie.
 11. Usługami myprojectonline.pl świadczonymi Użytkownikowi przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA odpłatnie są:
 12. sprzedaż poradnika dla uczących się języka obcego „ENGLISH CHALLENGE „5 sposobów na skuteczną naukę języka angielskiego”
 13. W ramach odpłatnych usług myprojectonline.pl MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA umożliwia ponadto Użytkownikowi usługi:
 14. bieżące konsultacje dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 15. Warunki korzystania z usług myprojectonline.pl świadczonych odpłatnie.
 16. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA zastrzega, iż korzystanie z usług myprojectonline.pl świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:
 17. ukończenia lat 15 (piętnastu),
 18. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług myprojectonline.pl Użytkownik winien:
 19. dokonać przedpłaty za poradnik  „ENGLISH CHALLENGE „5 sposobów na skuteczną naukę języka angielskiego”
 20. Warunki świadczenia odpłatnych usług myprojectonline.pl.
 21. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług myprojectonline.pl nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty., z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od podania przez Użytkownika  aktualnego adresu e-mailowego.
 22. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
 23. do prawidłowego wykonania przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA odpłatnych usług myprojectonline.pl niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na zarejestrowaniu się w systemie MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA.
 24. Porady „ENGLISH CHALLENGE „5 sposobów na skuteczną naukę języka angielskiego” umożliwiają Użytkownikowi ułożenie systemu ułatwiającego naukę języka angielskiego.
 25. korzystając z odpłatnych usług myprojectonline.pl winien ściśle stosować się do zasad „ENGLISH CHALLENGE „5 sposobów na skuteczną naukę języka angielskiego”
 26. „ENGLISH CHALLENGE „5 sposobów na skuteczną naukę języka angielskiego”ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiej osobowości oraz predyspozycji nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA. nie ponosi odpowiedzialności.
 27.  MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług myprojectonline.pl licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług myprojectonline.pl, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług myprojectonline.pl.
 28. Opłaty.
 29. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług myprojectonline.pl jest wniesienie opłaty na daną usługę myprojectonline.pl.
 30. Cena na usługi myprojectonline.pl  zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
 31. Książka Porady „ENGLISH CHALLENGE „5 sposobów na skuteczną naukę języka angielskiego” można wykupić wyłącznie wpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którym jest spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie prowadząca serwis Dotpay.pl.
 32. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi myprojectonline.pl jaką chce zakupić, oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty za wybraną usługę, która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w cenniku.
 33. Wszystkie transakcje płatnicze obsługuje firma Dotpay
 34. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 35. Realizacja Zamówienia
 36. Zaraz po zaksięgowaniu zapłaty ceny, na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wysyłany jest e-mail z linkami, do specjalnej strony, z której można pobrać Wszystkie zamówione produkty.
 37. Po kliknięciu w Linki, pliki z produktami zapisują się na komputerze Kupującego. W linki można kliknąć 10 razy, potem nie są aktywne. Ma to na celu zapobieżenie np. wystawianiu linków na forum, odsprzedaży go innym osobom. W związku z tym Kupujący zobowiązany jest do zapisania plików na swoim komputerze od razu po odebraniu maila z linkami.
 38. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Kupującego do wymogu z ust. 2 jak jak również za za zbyt wolne łącze Kupującego, uniemożliwiające pobranie plików.
 39. W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionymi Produktami w terminie, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupione produkty jako załączniki na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni od przesłania maila z informacją o nie pobraniu plików.
 40. Po pobraniu plików z zakupionymi produktami, zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy Produkty zostały prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym www.myprojectonline.pl, że transmisja plików została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link.
 41. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linka innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 krotnej wartości Ceny za Produkty.
 42. Gwarancja skuteczności.
 43. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi pomogły Użytkownikowi zrealizować cele zmiany masy ciała.
 44. Reklamacje I Zwroty
 45. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji zamówionych produktów wyłącznie w przypadku niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 46. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Produktów z umową w sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać plików z zamówionymi Produktami ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w ust. 2 punkt E oraz punkcie 3.
 47. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową z dopiskiem („reklamacja”).
 48. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z dowodem zakupu (np. wydrukiem z konta bankowego, numerem transakcji dotpay). Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Produktów lub ponownie je przesłać ww terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.
 49. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.
 50. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi myprojectonline.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika, świadczenia dokonane przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA. w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

VII. Polityka prywatności.

 1. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA. zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA, pytań związanych z usługami myprojectonline.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi
 2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług myprojectonline.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie myprojectonline.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych.
 3. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA. oświadcza, iż:
 4. przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
 5. przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
 6. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA. informuje, iż:
 7. jest administratorem danych osobowych Użytkownika, oraz że zgłosiła Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Użytkownika.
 8. podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,
 9. możliwe jest korzystanie z usług myprojectonline.pl przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownik,
 10. w Serwisie myprojectonline.pl stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług gurbacka.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług myprojectonline.pl.
 11. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA. oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług myprojectonline.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami myprojectonline.pl.
 12. otrzymywanie od MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA. współpracowników lub kontrahentów MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami myprojectonline.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA. lub na zlecenie MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA. lub przy jej udziale,

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA. zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA. nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu myprojectonline.pl przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z MY PROJECT, SZTUKA INTERNETOWA..
 2. Grupa Wnętrzator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
 3. warunków świadczenia usług myprojectonline.pl,
 4. warunków korzystania z usług myprojectonline.pl,
 5. zmianą funkcjonalności Serwisu myprojectonline.pl
 6. obowiązujących przepisów prawa.
 7. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie myprojectonline.pl.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami gurbacka.pl przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
 9. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług myprojectonline.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 11. Dostępność Regulaminu.

Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, zawsze dostępna jest w aktualnej wersji w Serwisie myprojectonline.pl oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.